Workshop/Training Statistics

-
Total number of Workshop/Training 115466
Participants Count 5851879
Total female participants 2247455
Total male participants 3276064
#
2
3
5
1
4
Action
1 Maharashtra Mumbai BHAVISHYAYAAN Inkscape School Outside Infotropers 01 Mar 2017 20 View Participants
2 Maharashtra Mumbai BHAVISHYAYAAN Inkscape School Outside Infotropers 01 Mar 2017 5 View Participants
3 Maharashtra Mumbai BHAVISHYAYAAN Inkscape School Outside Infotropers 01 Mar 2017 16 View Participants
4 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala Firefox School Unmapped Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
5 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala Java Business Application School Mapped Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
6 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala LibreOffice Suite Calc School Unmapped Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
7 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala LibreOffice Suite Draw School Outside Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
8 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala LibreOffice Suite Impress School Outside Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
9 Maharashtra Mumbai Manilal Vadilal Nanavati Prathamik Shala LibreOffice Suite Writer School Outside Kiran 01 Jan 2016 13 View Participants
10 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School Firefox School Unmapped Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
11 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School Java Business Application School Mapped Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
12 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School LibreOffice Suite Calc School Unmapped Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
13 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School LibreOffice Suite Draw School Outside Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
14 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School LibreOffice Suite Impress School Outside Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
15 Maharashtra Mumbai Gokalibai Punamchand Pitambar (G.P.P) High School LibreOffice Suite Writer School Outside Nilima 01 Jan 2016 10 View Participants
16 Maharashtra Navi Mumbai NRB Educational Social and Cultural Trust's Shikshan Prasarak Vidyalaya GeoGebra 5.04 School Mapped Shekhar 16 Mar 2020 226 View Participants
17 Maharashtra Navi Mumbai NRB Educational Social and Cultural Trust's Shikshan Prasarak Vidyalaya GeoGebra 5.04 School Mapped Shekhar 16 Mar 2020 240 View Participants
18 Maharashtra Paithan Shree Krushna Mahanubhav Aashram School Introduction to Computers School Mapped Samta 01 Jul 2019 63 View Participants
19 Maharashtra Paithan Shree Krushna Mahanubhav Aashram School Introduction to Computers School Mapped Samta 01 Jul 2019 92 View Participants
20 Maharashtra Paithan Shree Krushna Mahanubhav Aashram School Introduction to Computers School Mapped Samta 01 Jul 2019 103 View Participants