Workshop/Training Statistics

-
Total number of Workshop/Training 113032
Participants Count 5724414
Total female participants 2191570
Total male participants 3204484
#
1
Action
1 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya KTouch Ph.D Mapped Santanu 11 Sep 2017 2 View Participants
2 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya Firefox Ph.D Mapped Santanu 11 Sep 2017 2 View Participants
3 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya LibreOffice Suite Math Ph.D Mapped Santanu 11 Sep 2017 2 View Participants
4 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya KTouch M.Phil. Mapped Santanu 11 Sep 2017 5 View Participants
5 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Firefox Botany Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 1 View Participants
6 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya Firefox M.Phil. Mapped Santanu 11 Sep 2017 5 View Participants
7 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College KTouch Botany Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 1 View Participants
8 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya LibreOffice Suite Math M.Phil. Mapped Santanu 11 Sep 2017 5 View Participants
9 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya KTouch M.A in Education Mapped Santanu 11 Sep 2017 60 View Participants
10 Assam Nagaon Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya Firefox M.A in Education Mapped Santanu 11 Sep 2017 60 View Participants
11 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College CellDesigner Botany Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 1 View Participants
12 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Firefox Botany Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 2 View Participants
13 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Firefox Chemistry Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 13 View Participants
14 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College KTouch Arts Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 10 View Participants
15 Bihar Bhagalpur Tilka Manjhi Bhagalpur University Bhagalpur PHP and MySQL MCA Mapped SUMAN KUMAR 11 Sep 2017 22 View Participants
16 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Firefox English Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 2 View Participants
17 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College GIMP English Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 2 View Participants
18 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Firefox Mathematics Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 6 View Participants
19 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College KTouch Mathematics Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 6 View Participants
20 Assam Guwahati Bimala Prasad Chaliha College Linux Mathematics Mapped DR. DHIRESH 11 Sep 2017 6 View Participants