File Handling In C - Nepali

403 visitsOutline:

-फाइल ह्यान्डलिंग फंक्सनहरु -एउटा फाइल खोल्ने -एउटा फाइल बन्द गर्ने --उदाहरण: fopen, fclose -एउटा फाइलबाट डाटा लिने