Making a protective face cover at home - Konkani

151 visitsOutline:

आराखडो - १. मुखवटो घालपाची गरज २. आरोग्य कामगारांक म्ह्त्वाची शीटकावणी ३. कोविड-१९ रुग्णांक म्ह्त्वाची शीटकावणी ४. घरान केल्या मुखवट्या बद्दल राखणेच्यो जतनायो ५. शीवणेचे मशीन वापरून मुखवटो करपाची प्रक्रिया * मुखवटो करपाक लागता त्यो वस्तू ६. शीवणेचे मशीन वापरी नासताना मुखवटो करपाची प्रक्रिया * मुखवटो करपाक लागता त्यो वस्तू ७. मुखवटो घालच्या पयली घेवपाची जतनाय ८. मुखवटो काढटा आसताना घेवपाची जतनाय ९. मुखवटो सेनीटायज करप १०. मुखवटो साटोवप

Width:1280 Height:720
Duration:00:11:03 Size:7.3 MB

Show video info

Pre-requisite


No Pre-requisites for this tutorial.