Making a protective face cover at home - Nepali

165 visitsOutline:

1. सुरक्षात्मक फेस कभर किन लगाउन आवश्यक छ 2. स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू 3. कोभिड-१९ संक्रमितलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू 4. घरेलु फेस कभर प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायहरू 5. सिलाई मेशिन सहित एउटा फेस कभर बनाउने विधि * फेस कभर बनाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू 6. सिलाई मेशिन विना एउटा फेस कभर बनाउने विधि * फेस कभर बनाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू 7. फेस कभर प्रयोग गर्नु अघि अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरू 8. फेस कभर निकाल्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरू 9. |फेस कभर किटाणु मुक्त गर्ने 10. |फेस कभर भण्डार गर्ने

Width:1280 Height:720
Duration:00:11:03 Size:9.6 MB

Show video info

Pre-requisite


No Pre-requisites for this tutorial.